Splošni pogoji poslovanja

 

PONUDNIK oz. IZVAJALEC STORITEV
 • HIŠA LEPOTE, osebne storitve d.o.o.
 • Matična številka: 6872352000
 • DŠ: SI88147746
 • Sedež: Stopniška pot 8, 6320 Portorož
 • Direktor: Tanja Nedeljković
 • Ponudnik je vpisan v sodni register dne 24.6.2015, Srg vpisa subjekta 2015/27887
 • TRR: SI56 1010 0005 4411 369
 • Spletna stran www.hisa-lepote.si

Kraj izvajanja storitve: HYPOXI Studio Koper, Sermin 70a –Bertoki, 6000 Koper

KUPEC oz. KUPEC STORITEV

Kupec v nadaljevanju pomeni: podjetje, fizično osebo, fizično osebo, ki opravlja dejavnost, organizacijo, ki ji izvajalec nudi storitve.

VELJAVNOST

Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse storitve, ki jih nudi izvajalec oziroma pri vseh pravnih odnosih med izvajalcem in kupcem.

Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani ponudnika www.hisa-lepote.si in dostopni v poslovnih prostorih ponudnika.

Šteje se, da je kupec prebral splošne pogoje in da z njimi v celoti soglaša.

NAROČILO STORITVE

Naročilo storitve je lahko ustno, pisno ali telefonsko.

Vse storitve ponudnika so objavljene na spletni strani www.hisa-lepote.si.

Kupec naroči eno izmed storitev ponudnika ali se s ponudnikom dogovori za kombinacijo več storitev ponudnika.

Šteje se, da je naročilo potrjeno:

 • ko stranki podpišeta pogodbo o izvedbi storitve ali
 • ko kupec pisno potrdi nakup paketa oz termin ali
 • ko kupec opravi prvo terapijo iz paketa terapij ali
 • ko kupec plača prvi obrok plačila, če se s ponudnikom dogovori za plačilo na več obrokov.
CENA STORITVE

Cenik storitev je dostopen v poslovnih prostorih ponudnika.

Ponudnik lahko kupcu omogoči plačilo v več delih (obrokih). Ponudnik se sam odloči ali bo kupcu omogočil plačilo v več delih (obrokih) in ga lahko tudi brez pojasnila zavrne. Če se dogovorita o plačilu v več obrokih lahko skleneta pisni sporazum o načinu plačila ali se dogovorita ustno. Ponudnik in kupec se dogovorita o številu obrokov, višini obrokov in njihovi zapadlosti, vedno pa velja, da si obroki sledijo po mesecih, vsak mesec tekoči obrok. Kot datum plačila velja datum na katerega je kupec opravil nakup ali pričel s koriščenjem storitev, razen če se pisno ne opredeli drugače. Prodajalec zaradi plačila na obroke ne zaračunava dodatnih stroškov.

Kupec lahko plača storitev v gotovini v poslovnih prostorih prodajalca skladno s predpisi, ki urejajo gotovinsko poslovanje, na TRR ponudnika ali z uporabo drugih plačilnih sredstev (kreditne kartice, maestro, MasterCard, Visa, American Express, Diners Club )

DARILNI BON

Ponudnik omogoča nakup darilnega bona. Darilni bon se lahko nanaša na konkretno storitev oz. storitve ali na določeno vrednost in velja 60 dni od dneva nakupa, ter ga je možno koristiti izključno za storitve, ki jih stranka naroči od dneva nakupa bona dalje.

Ob naročilu in pred koriščenjem darilnega bona ali kupona mora stranka izvajalca seznaniti, da bo za storitev koristila darilni bon ali kupon. Pred izvedbo storitve se namreč obvezno preveri vrednost in veljavnost darilnega bona. V kolikor izvajalec pred izvedbo storitve s tem ni seznanjen, darilni bon ali kupon za opravljeni tretma ni veljaven.

Z darilnimi boni ali kuponi ni možno poravnati že predhodno zakupljenih storitev in storitev iz akcijske ponudbe, prav tako ni možno poravnavati obrokov za že koriščene in vnaprej rezervirane/zakupljene akcijske paketne storitve oz.katerekoli druge storitve z znižano ceno, ki jih je stranka rezervirala preden je prejela darilni bon.

Darilne bone je možno vnovčiti IZKLJUČNO za storitve, ki so obračunane po veljavnem ceniku oz. IZKLJUČNO za storitve, ki so navedene na darilnem bonu.

DARILNI BON V NOBENEM PRIMERU NI PRENOSLJIV NA DRUGO OSEBO IN MU NI MOŽNO PODALJŠATI ROKA VELJAVNOSTI!

AKCIJSKA in PAKETNA CENA STORITVE

Ponudnik lahko zagotovi kupcu nakup storitev po akcijski oz. znižani ceni oz.zakup paketa storitev, kar vse predstavlja cenovno ugodnejši nakup kot posamične storitve, ki se vedno obračunajo po veljavnem ceniku (polna cena).

Ponudnik lahko kupcu pri akcijski ceni storitve ali nakupu paketa omogoči plačilo v več delih, o čemer se posebej dogovorita.

Akcijska cena ponudnika je znižana cena, ki velja za kombinacijo več storitev in velja izključno za sklop vnaprej določenega števila obiskov v omejenem časovnem obdobju.

Paketna cena ponudnika je cena, ki  velja za kombinacijo storitev in velja izključno za vnaprej dogovorjeni sklop obiskov. Storitev iz paketa ni možno spreminjati ali jih menjati za druge, prav tako ni možno zmanjšati števila storitev v kolikor je paket vnaprej dogovorjen. Stranka mora poravnati točno toliko tretmajev, kot je zakupila (razen če se s ponudnikom ne dogovorita drugače).

Akcijsko/paketno ceno si kupec zagotovi v času veljavnosti ponudbe:

 • s plačilom prvega obroka ali akontacije ali z izvedbo prvega tretmaja, če sta se s prodajalcem dogovorila o plačilu na več obrokov.
 • s plačilom celotnega zneska storitve z akcijsko/paketno ceno.

Akcijska in paketna cena, ki jo prodajalec nudi kupcu, velja samo pod pogojem, da kupec plača storitev vnaprej ali na način dogovorjen s prodajalcem v zvezi z načinom plačila. Kupec je seznanjen, da akcijska cena velja samo pod pogojem, da kupec posamezna delna plačila naročene storitve plača v dogovorjenih rokih, v primeru zamude s plačilom, akcijska cena ne velja, temveč se storitve obračuna po rednem ceniku. Mesečni obroki zapadejo vedno do 15.v tekočem mesecu.

Za vsak pisni opomin na plačilo  pogodbene obveznosti bo prodajalec kupcu zaračunal stroške v višini 15 EUR.

V kolikor kupec svojih obveznosti redno ne izpolnjuje, nima pravice do akcijske cene storitve, temveč je dolžan plačati redno ceno storitve, pri čemer prodajalec upošteva že plačana delna plačila iz akcijske ponudbe tako, da jih odšteje od polne cene storitve in je kupec dolžan plačati še razliko do polne cene. Prav tako prodajalec v tem primeru obračuna vse morebitne ugodnosti, ki jih je kupec prejel vključno z meritvami in prehranskim načrtom ter svetovanjem ali darilnimi obiski. Prav tako kupec ni upravičen do dodatnih ugodnosti, kot so darilni tretmaji ali popust na druge storitve, če zamudi s plačilom svojih obveznosti.

Pravico zahtevati redno ceno storitve ima prodajalec pri prvi kupčevi zamudi s plačilom posameznega dogovorjenega obroka.

Akcijska/paketna cena tudi ne velja, če kupec predčasno odstopi od pogodbe ali prekine izvajanje terapije oz želi storitve menjati za druge.

Kupec je v primeru prekinitve terapije dolžan poravnati vse opravljene storitve po ceniku, enako se šteje če kupec preneha z obiskovanjem zakupljenih tretmajev brez kakršnegakoli obvestila v roku 14 dni od zadnjega opravljenega obiska.

Prodajalec in kupec se lahko pisno dogovorita za spremenjeno dinamiko odplačevanja in za kasnejše koriščenje plačanih terminov.

IZVEDBA STORITVE in VELJAVNOST STORITVE

Prodajalec se zaveže izvesti dogovorjeno storitev kvalitetno, v skladu s pravili stroke in v obsegu predvidenih časovnih normativov. Obseg posameznih storitev je opisan na spletni strani ponudnika.

Pričakovani rezultati posamezne storitve so opisani na spletni strani ponudnika.

Ponudnik lahko zaradi zdravstvenih kontraindikacij za posamezno storitev odkloni izvedbo storitve, prav tako lahko pred izvedbo terapije zahteva zdravniško mnenje glede opravljanja storitve. Kupec izrecno izjavlja, da je zdrav in da nima nobenih zdravstvenih težav, ki bi bile lahko razlog za neizvedbo naročene storitve. Kupec izrecno izjavlja, da se storitev opravi na njegovo željo in njegov rizik in da ponudniku ni zamolčal ničesar, kar bi lahko vplivalo na izvedbo storitve ali kakorkoli ogrozilo njegovo zdravje.

Ponudnik lahko kadarkoli in brez razloga in pojasnila odkloni izvedbo storitve ali zavrne nadaljevanje storitve.

Terminski plan za izvedbo posamezne storitve določita stranki sporazumno in ga lahko tudi sporazumno spreminjata. Najdaljši rok za koriščenje kupljene storitve in paketa je 90 dni od dneva nakupa, zaradi zagotovitve rezultatov, po tem roku termini propadejo. V kolikor se prodajalec in kupec dogovorita za daljši rok morata to opredeliti pisno. Kupec, ki si rezervira svoj termin vnaprej in ga trikrat zapored odpove, izgubi pravico do rezervacije stalne ure in soglaša, da se njegov termin lahko odda.

Termini se določajo sproti oz. največ za teden dni vnaprej (ob petkih za naslednji teden), saj za daljši rok prodajalec ne more vselej garantirati enakega urnika glede na razpoložljivost naprav in želje ali obveznosti strank.

V primeru višje sile (bolezni, napake na napravah, obveznih servisnih pregledov, inšpekcij, prepovedi obratovanja itd) si ponudnik pridružuje pravico do spremembe urnika glede na trenutno stanje in o tem takoj obvesti kupca, s katerim poiščeta nove termine.

V primeru resne okvare naprave ali morebitne resne bolezni oz poslovne škode si ponudnik pridružuje pravico do popolne prekinitve terapije in storitev (velja izključno za paketne storitve, kjer je rok za izvedbo terapije vnaprej določen) in se obvezuje prioritetno poiskati termine kupcu takoj ko prične z delom.

V nobenem od zgoraj navedenih primerov prodajalec ne vrača kupnine temveč kupcu na željo izda dobropis za neizkoriščeni del.

Kupec je seznanjen in se zavezuje,  da:

 • Bo rezervirani termin (oz. obisk) odpovedal najmanj 24 ur pred predvidenim koriščenjem, v nasprotnem primeru se šteje, da je izvajalec opravil storitev (t.j. en obisk). V kolikor se kupec terapije ni mogel udeležiti zaradi nepredvidenega dogodka oz. višje sile, se lahko z izvajalcem dogovorita za nadomestni termin.
 • V primeru zamude na terapijo za manj kot 25 min, se čas izvedbe terapije/tretmaja skrajša sorazmerno z zamudo, v kolikor je zamuda večja od 25 minut se termin šteje kot opravljen.

Kupec je v začetku seznanjen, da terapije ne sme opravljati med boleznijo, prehladom, raznimi virozami, v času zdravljenja z antibiotiki in drugimi zdravili, v vročičnem stanju. Izvajalec izvedbo terapije v tem primeru odkloni in lahko termin na katerega je stranka vseeno prišla zaračuna.

ODSTOP OD POGODBE

Kupec lahko od izvajanja storitve kadarkoli odstopi, s tem, da svojo odločitev prodajalcu sporoči v 15 dneh po sklenitvi pogodbe za izvedbo storitve oz. po naročilu storitve.

Prav tako lahko prodajalec odstopi od pogodbe, če se kupec ne drži navodil, ne nosi napisane prehrane, ne prihaja redno na termine oz.je ob sklenitvi pogodbe zamolčal svoje zdravstveno stanje ali se njegovo zdravstveno stanje med vadbo spremeni. Odstopiti od pogodbe ima prodajalec pravico tudi, če kupec redno zamuja na termine, če se kupec nespoštljivo vede do ostalih kupcev in zaposlenih ali če kupec vztraja pri izpolnitvi nerealnih rezultatov ali cene.

Če je kupec odstopil od pogodbe, potem, ko je bila storitev prodajalca po paketni ali akcijski ceni že delno izpolnjena, znižana cena storitve ne velja več in je kupec dolžan plačati vse prejete storitve in ugodnosti po polnem ceniku prodajalca. Enako velja v primeru, če od pogodbe odstopi prodajalec.

Če ponudnik omogoči obročno plačilo in kupec pride v zamudo z začetnim obrokom plačila, lahko ponudnik od pogodbe odstopi. Če je dogovorjeno plačilo v 4 obrokih, lahko ponudnik odstopi od pogodbe, če kupec zamudi s plačilom enega obroka, pri večjem številu obrokov, pa če zamudi s plačilom dveh obrokov.

Če je kupec storitev po akcijski ali paketni ceni plačal v enkratnem znesku in odstopil od pogodbe, se poračunajo vse opravljene storitve in prejete ugodnosti ponudnika po polni ceni, za razliko zneska pa prodajalec izstavi dobropis z veljavnostjo 90 dni od dneva nakupa paketa oz. se stranki pisno dogovorita drugače.

Če je kupec odstopil od pogodbe, po tem, ko je bila storitev ponudnika po paketni ceni že delno izpolnjena, je kupec dolžan plačati vse prejete storitve in morebitne ugodnosti po polni ceni takoj ob prekinitvi, največ pa v roku 7 dni od prekinitve. Poleg tega je v primeru odstopa od pogodbe kupec dolžan plačati strošek prekinitve pogodbe v višini 25eur, strošek meritev in analize sestave telesa v višini 25€ ter sestavo in pripravo prehranskega načrta s svetovanjem v višini 35eur.

Če kupec brez konkretnega razloga 14 dni ne pride ali ne odzove na vnaprej rezervirane termine se smatra, da je odstopil od pogodbe. Konkretni razlogi morajo biti upravičeni z dokazilom.

V nobene primeru prodajalec ne vrača kupnine temveč vedno izstavi dobropis za neizkoriščeni del storitev (razen če se sam ne odloči drugače).

OSEBNI PODATKI

Ponudnik, kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, bo z osebnimi podatki kupcev ravnal s skrbnostjo in v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR-General Data Protection Regulation). Prodajalec bo osebne podatke kupca uporabljal samo za namen, za katerega je kupec podal svoje soglasje.

Kupec soglaša, da bo ponudnik posredoval osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, rojstni datum, kontaktne podatke (tel. št. in/ali elektronski naslov), podatke za izračun indeksa telesne mase IT (teža, višina), podatke o morebitnih zdravstvenih težavah in stanjih (npr. nosečnost, krvni tlak, zdravstvene težave…). Ponudnik bo te osebne podatke kupca uporabil za potrebe izvedbe naročene terapije. V kolikor kupec ne soglaša s posredovanjem zahtevanih osebnih podatkov, ponudnik storitve ne bo izvedel, saj ponudniku ne bi bili znani podatki o zdravstvenem stanju kupca, zaradi katerih je terapija odsvetovana. Ponudnik bo osebne podatke kupca hranil 10 let nakar jih bo izbrisal oz. uničil.

Za potrebe promocije in trženja svojih storitev bo ponudnik s kupčevim soglasjem zbiral in hranil podatke: ime in priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, rojstni datum, kontaktne podatke (tel. št. in/ali elektronski naslov). Ponudnik bo osebne podatke kupca, ki jih potrebuje za namen lastne promocije in trženja hranil 10 let, nakar jih bo izbrisal oz. uničil. Kupec se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja elektronskih sporočil ponudnika (klik na povezavo v prejetem sporočilu) – ponudnik bo takoj prenehal z uporabo teh osebnih podatkov.

Ponudnik brez soglasja kupca osebnih podatkov ne bo posredoval nobeni tretji osebi. Kupec lahko kadarkoli od ponudnika zahteva, da se podatki dopolnijo, popravljajo ali brišejo. Kupec lahko zahteva vpogled v lastne osebne podatke. Zahtevo za izbris ali popravo podatkov in zahtevo za vpogled v podatke kupec pošlje na naslov info@hypoxi-koper.si

REZULTATI TERAPIJ

Uspeh terapij se razlikuje glede na posameznika in glede na to, v kolikšni meri posamezni kupec upošteva navodila izvajalca storitev (npr. glede prehrane, redno obiskovanje ipd…).

IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV

V skladu z 3. odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15) ponudnik obvešča kupca, da ne priznava nobenega izvajalca IRPS* kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga lahko potrošnik sproži v skladu s tem zakonom.

Morebitne spore bosta prodajalec in kupec reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo spor razrešilo stvarno in krajevno pristojno sodišče.

*IRPS – izvajalec reševanja potrošniških sporov

 

V Portorožu, 24.06.2015

HIŠA LEPOTE, osebne storitve d.o.o

Direktor

Tanja Nedeljković