PRAVILA NAGRADNE IGRE

PRAVILA NAGRADNE IGRE:

1. Organizator in izvajalec nagradne igre je Hiša Lepote d.o.o.o, PE HYPOXI Studio Koper, Sermin 70a Bertoki,6000 Koper (v nadaljevanju organizator nagradne igre)

2. V nagradni igri lahko sodelujejo zgolj polnoletne fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradne igre.

3. K nagradni igri lahko pristopijo registrirani uporabniki Spletne strani, razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače. Obiskovalec se na Spletni strani registrira tako, da v postopku registracije izbere uporabniško ime in geslo, svojo identiteto pa potrdi z veljavnim elektronskim naslovom. Prijava in uporaba Spletne strani je brezplačna.

V primeru, ko nagradna igra poteka prek spletnega družabnega omrežja Facebook, lahko v nagradni igri sodelujejo vse osebe, ki so v okviru spletnega družabnega omrežja Facebook kliknejo na oglas z nagradno igro.

4. Vsi osebni podatki udeležencev bodo s strani organizatorja nagradne igre varovani v skladu z veljavnimi predpisi o varovanju osebnih podatkov, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator ne zaračunava.

5. Nagradna igra poteka od 16.11.2023 do vključno 30.11.2023 do 10h ure.

6. Nagrade:5x brezplačni HYPOXI trening (limfna drenaža 20 minut in HYPOXI trainer L250 30 minut)

7. V nagradnem žrebu za nagrade opisane pod točko 6 sodelujejo:

– vsi, ki so se pravilno pravilno izpolnili obrazec preko fb in da se strinjajo z razpisanimi pogoji in pravili nagradne igre.

8. Žrebanje bo potekalo v prostorih organizatorja nagradne igre pod nadzorom komisije, sestavljene iz predstavnikov organizatorja nagradne igre, dne 30.11.2023

9. Organizator nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršne koli posledice, ki izhajajo iz nagrade ali koriščenja nagrade. Vsak nagrajene lahko prejme nagrado le enkrat.

10. Nagrade ni možno zamenjati za drugo nagrado ali gotovino, prav tako ni možno z doplačilom zamenjati vrste ali tipa nagrade. Nagrada prav tako ni prenosljiva na drugo osebo.

11. Zapisnik nagrajencev nagradne igre se hrani pri organizatorju nagradne igre. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni možna. Seznam nagrajencev bo objavljen na Facebook strani organizatorja.

12. Obvestila nagrajencem in prevzem nagrad: Nagrajenci bodo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade obveščeni javno na Facebook strani organizatorja.

13. Nagrajenec mora organizatorju ob prevzemu nagrade predložiti na vpogled veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list).

14. Nagrajenci lahko nagrade prevzamejo v roku, ki bo določen v obvestilu o izžrebani nagradi. V kolikor organizator nagradne igre s strani nagrajenca v roku dveh tednov po obvestilu nagrajenca iz kateregakoli razloga (na primer: e-naslov nagrajenca ni pravilen in podobno) ne prejme povratne informacije o prevzemu nagrade ali podatkov o davčni številki in nazivu pristojnega davčnega organa nagrajenca, se šteje, da se nagrajenec izrecno odpoveduje nagradi, na podlagi česar je organizator prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen, povezan s promocijo.

15. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
– se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
– se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je izžreban v nasprotju s temi pravili ali
– se tudi po obvestilu izžrebancem le-ti ne odzovejo na prevzem nagrade glede na navodila organizatorja nagradne igre,

– trenutno zdravstveno stanje sodelujočemu onemogoča izvedbo treninga.

16.Vsi sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da so v primeru prejema nagrade njihovi podatki (ime, priimek) javno objavljeni in da bodo njihove slike, meritve in vsi materiali v zvezi z nagradno igro lahko javno objavljeni in uporabljeni v namen promocije.

17. Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila nagradne igre. V primeru spremembe, bo slednja vidna na Facebook strani organizatorja

18. Nagrajenec je po zakonu davčni zavezanec, zato je dolžan pisno predložiti organizatorju nagradne igre svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko).

19. Organizator bo skladno z veljavno davčno zakonodajo obračunal ustrezno akontacijo dohodnine ter izvedel njeno prijavo davčnim organom.

20. Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije.

21. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Kopru.

22. Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani organizatorja.

Hiša Lepote d.o.o.